PDK ZAXO

 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Thu14122017

سه‌ردێر

دئ هه ر ده وله تئ راگه ينين

 • PDF


محمد مراد ......ده وله ت ئه و خه ون و هيفيا مليونا كوردا دئ هه ر هيته راگه ياندن ج ئه فرو بيت يان صوبا ده ستا لئ نا به ردين و دئ هه رخه بات وبه رخودان و داخازا ده وله تئ كه ين هندى ملله تئ كورد د ژيانئ دا مابيت هه تاكو بگه هين ده وله تئ و پئ شاد ببن باب و كالين مه .و ناهيليت دلي نه يارى دوژمنا ب مه كه يف خوشبن .سه خمه راتى كو ل باشورئ كوردستانئ بتنئ پارتى ديموكراتى كوردستان بروژئ ده وله تا كوردى هه يه و خه باتئ بو دكه ت و هه ول ماندى بونا سه روك بارزانى به رده وامه لسه ر سه ربه خويا كوردستانئ و رازيكرن و بيشتگيريا زور بو ده وله تئ ژ وه لاتين ئه و روپى وه رگرتىيه و ئه ڤه ژى گرنتيه كا باشه و مانديبونا سه روك بارزانى و رولئ جه نابئ وى نااهيته ژبيركرنا دناف ملله تئ كوردا وسه دان سالين دى بجن ميژوئ دئ په سنا وئ خه بات و مانديبونئ كه ت .لئ گرفت و ئاريشا سه ره كى هنده ك حزبين كوردى دژى پروژئ ده وله تا كوردى نه .وه سا دژايه تيا ده وله تا كوردى دكه ن هه ر وه كو داعش شه رئ بيشمه رگه و ملله تئ كورد دكه ن .ئه ف حزب و لايه ن و كه سين دژايه تيا ده وله تا كوردى دكه ن خائينيت نيشتمان و وه لاتى نه .فه ره كا جه وا هيزين بيشمه رگه ى هيرشا دكه نه سه ر سه نگه ريت داعش و داعشا تيك دشكينن و سنورين كوردستانئ دباريزن .وه سا ملله تئ كورد هيرشا بكه ن سه ر وان كه س و لايه نا ب هه ر شيوه كئ هه بيت ئه و كه س و لايه ن بهينه ژناف برن و ريك ب وان نه هيته دان هيج كاره كى سياسى ل باشورئ كوردستانئ بكه ن باره گاين وان وه ك باره گاين داعشئ ژناڤبه ن وتوڤئ وان بكه ن توڤئ (هه شئ ).هه تا گه ر جاره ش نه بو بهيز ئه و كه س ولايه ن ژ كوردستانئ بهينه دوركرن .ئه گه ر ئه م سه دان شه هيدان و قوربانى ژى بده ين پيخه مه تى باقژكرنا نافخويا كوردستانئ ژ جاش و توندره وين ئيسلامى دئ سه ركه تى سه ربلندبين و ملله ت دئ سه ركه فيت و ئيك ريزيا ملله تئ كورد دئ به رقه رار بيت .جنكو هندى ئه وكه س و لايه ن وحزبين دژ و دژى نه ته وئ كورد و دژى ده وله ت بونئ دكوردستانئ دا ئازاد بن ئه م دخه ونيت شه فاندا ژى ده وله تا كوردى نابينين كورد دبيزن(بلا سه د سه ر دكولافه كئ دا بن ئه و كولاڤ ژى دبن به را دا بيت )

LAST_UPDATED2

7504587443 (0) 964+
gharib.hasan100@gmail.com
زاخۆ/ ئاڤاهیێ لقێ ٨ێ پارتى