PDK ZAXO

 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Wed29032017

سه‌ردێر

هزار گوتن نه مبه را مبه ر كرياره كئ ژنهو ويڤه

 • PDF

محمد مراد ........پشتى په ياما سه روك بارزانى جه ماوه رئ كوردستانئ هه مى دلخوشن و جافه رئ حزب و لا يه نيت سياسى نه ليك خرفه ببه ن .و جاره سه ريت گونجاى وكارا ببينن بو قه يرانا سياسى وكارا كرن و ئه كتيف كرنا سه روه ريا هه ريما كوردستانئ كو بو يه جهئ بيزارى و دلته نگيا خه لكئ ژ حزبين ده سه لات گه هشتى يه سه ر هه ستى كه س جافه رئ ناكه ت و ته حمول ناكه ت جاره ك دى ده ست بسيناريوين سياسى بهينه كرن و گه را كومبونيت زفروك ده ست پئ بكه ن وه ك يارين گازينويت قومارئ كا كى دئ كئ لسه ر ميرا دورينيت و هه ر حزبه ك پارزينه ك تژى ئاريشين نه ره وا و نه دجهئ خودا بيخنه سه ر ميزين كومبونا وه ك مه زنا گوتى دئ وه ك (په رئ وه كى به رئ )لئ هيت .يا دياره. ژى هه ر حزبه كئ به ره ك ژه هر كرى يئ دزكئ وان دا ئاگه هى ئيش و ئازاريت هه ريمئ وملله تى نينه بتنئ هه ر ئيك به رژ وه نديا تاك ره ويا حزبا خو د پاريزيت و ناديت ب هه مى به رژه وندين نه ته وه ى وكوردستانئ .گه رين فيجارئ ملله تى كريار دفين و ئه گه ر بكريار هنده ك كارين كارا و به رجاف نه هينه كرن حزبين كوردستانى دئ به رامبه ر دوزا ملله تى كورد شه رمزاربن و ده مئ هه لبژارتنا هه ر حزبه ك لگور (به رو منيت )خو دئ باجا خو ده ت و باوه ريا ملله تى ژى ب حزبا روژ بو روژئ يا لاواز تر لئ دهيت ئه گه ر كومبونيت حزبا نه گه هشتن جو ئه نجاما .دلخوشكه ر ملله تى كورد ته حمولا ئه ڤئ قه يران سياسى نه مايه و زور بيزار بوينه

LAST_UPDATED2

7504587443 (0) 964+
[email protected]
زاخۆ/ ئاڤاهیێ لقێ ٨ێ پارتى